نخ های tfo

درﺑﺎره ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ

ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ذوب رﻳﺴﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ذوبرﻳﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻳﻚ ﻧﺦ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﻓﺮ و ﻣﻮج اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺑﺪن ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮﻋﺎدی ﻳﺎ آزردﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ، ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﺻﺎف ﺷﻮد . از اﻳﻦ رو، را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﻣﻮجدار )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد

دیدگاه خود را قرار دهید