ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺻﻨﻌﺘی ﭘﺎرس ﻧﺦ

 ﮔﺮوه ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟی ﭘﺎرس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون.

نخ KDK

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فرآیند بوبین رنگ کنی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نخ های تکسچره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

درباره گروه کارخانجات نساجی پارس

ﮔﺮوه ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﭘﺎرس ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي روز از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺖ.ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻪ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻪ ﺧﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻧﺦ ﻫﺎي ﺗﻜﺴﭽﺮه ﺳﺎده ، ﻧﺦ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ و ﺗﺎﺑﻴﺪه و واﺣﺪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرن ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اروﭘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺗﺎري ، و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺮده اي ، روﻣﻴﺰي ، روﺗﺨﺘﻲ ، ﻣﻠﺤﻔﻪ و روﻣﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.واﺣﺪ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اروﭘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ رﻧﮕﺮزي ، ﭼﺎپ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺦ ﻫﺎی ﺗﻜﺴﭽﺮه ﺷﺪه ﭘلی اﺳﺘﺮ و ﭘلی آﻣﻴﺪ 6
ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ذوب رﻳﺴﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ذوبرﻳﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻳﻚ ﻧﺦ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﻓﺮ و ﻣﻮج اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ...
نخ های تابیده فیلامنتی به روش TFO

نخهای پلی استر فیلامنتی جهت مصرف تار در پارچه های پرده ای و یا رومبلی باید در فرآیندی به نام تابندگی که در پارس نخ از روش two for one استفاده می شود تابیده شوند تا به استحکام لازم برسند.این نخها عمدتا" پلی استر کاملا" کشیده شده (FDY ) و در برخی موارد نخ تکسچره شده (DTY )
نخ های MELANGE
نخ های ملانژ با تنوع بالا بصورت ترکیب نخ های دو لا و سه لا سفید / مشکی ، سفید / رنگی و رنگی / رنگی برای مصارف روکش صندلی اتومبیل ، پرده های معمولی و زبرا ، البسه و خواب فرش در تنوع رنگی بالا تولید می شود.

درﺑﺎره ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ

ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ذوب رﻳﺴﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ذوبرﻳﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد

محصولات پارس نخ

اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ راه اﻧﺪازي واﺣﺪ ﻫﺎي 3000ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧ ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻧﮓ ﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﻛﺮد و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ( ، ﻧﺦ ﺗﺎﺑﻴﺪه Embroidery Yarn ( ، ﻧﺦ ﮔﻠﺪوزي ) Sewing thread ، ﻧﺦ دوﺧﺖ) KDKو ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺦ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ.

نخ های tfo
نخ های tfo

ﻳﻚ ﻧﺦ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﻓﺮ و ﻣﻮج اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺑﺪن ﭼﺴﺒﻴﺪه

نخ کاور کشی شده با اسپاندکس
نخ کاور کشی شده با اسپاندکس

نخ کاور کشی شده با اسپاندکس

( Sewing Thread ) ﻧﺦ دوﺧﺖ
( Sewing Thread ) ﻧﺦ دوﺧﺖ

اﻳﻦ ﻧﺦ ﻳﻚ ﻧﺦ ﭼﻨﺪ ﻻ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺿﺨﻴﻢ اﻋﻢ از ﺗﻜﺴﭽﺮه ﺷﺪه

( Knit De Knit ) KDK ﻧﺦ
( Knit De Knit ) KDK ﻧﺦ

نمرات رایج این نخ 150 و 300 دنیر براق می باشد.

نخ MELANGE
نخ MELANGE

اﻳﻦ ﻧﺦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف روﻛﺶ ﺻﻨﺪلی ، اﻟﺒﺴﻪ و ﺧﻮاب ﻓﺮش در ﺗﻨﻮع رﻧﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﺷﻮد

( Package dyeing) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻧﮓ کنی
( Package dyeing) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻧﮓ کنی

برای رنگرزی پلی استر از رنگینه های دیسپرس استفاده می شود. یکی از روشهای رنگرزی پلی استر فرایند رنگرزی با دمای بالا یا HT process می باشد.

TFOﻧﺦ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﺑﻪ روش
TFOﻧﺦ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﺑﻪ روش

نخهای پلی استر فیلامنتی جهت مصرف تار در پارچه های پرده ای و یا رومبلی باید در فرآیندی به نام تابندگی که در پارس نخ از روش two for one استفاده می شود

نخ های تکستچر شده پلی استر وپلی آمید 6( PET & PA6 Draw Textured Yarn)
نخ های تکستچر شده پلی استر وپلی آمید 6( PET & PA6 Draw Textured Yarn)

تکسچرایزینگ یکی از فرآیند هایی است که بر روی نخ فیلامنتی انجام می شود.

درباره ما بیشتر بدانید …

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ و مشخصات فنی محصولات

DOWNLOAD

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

با پارس نخ در تماس باشید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فرم تماس با ما

شا ما می توانید در صورت نیاز از طریق فرم رو به رو با ما در تماس باشید.

ساعات کاری

شنبه الی جهارشنبه از ساعت 8:00 الی 19:00
پنج شنبه از ساعت 8:00 ای 12:00

آدرس دفتر مرکزی

تهران – بلوار نلسون ماندلا – خیابان شهید رحیمی (چهرازی) – شماره 8
تلفن: 02122043881, فکس: 02122055866
ایمیل: parsnakhco@parsnakhco.com