نخ MELANGE

(ﺳﻔﻴﺪ / ﻣﺸﻜﻲ ، ﺳﻔﻴﺪ /رﻧﮕﻲ و رﻧﮕﻲ / رﻧﮕﻲ )
اﻳﻦ ﻧﺦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف روﻛﺶ ﺻﻨﺪﻟﻲ ی ، اﻟﺒﺴﻪ و ﺧﻮاب ﻓﺮش در ﺗﻨﻮع رﻧﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد