محصولات

نخ های tfo
نخ های tfo

ﻳﻚ ﻧﺦ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﻓﺮ و ﻣﻮج اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺑﺪن ﭼﺴﺒﻴﺪه

نخ کاور کشی شده با اسپاندکس
نخ کاور کشی شده با اسپاندکس

نخ کاور کشی شده با اسپاندکس

( Sewing Thread ) ﻧﺦ دوﺧﺖ
( Sewing Thread ) ﻧﺦ دوﺧﺖ

اﻳﻦ ﻧﺦ ﻳﻚ ﻧﺦ ﭼﻨﺪ ﻻ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺿﺨﻴﻢ اﻋﻢ از ﺗﻜﺴﭽﺮه ﺷﺪه

( Knit De Knit ) KDK ﻧﺦ
( Knit De Knit ) KDK ﻧﺦ

نمرات رایج این نخ ۱۵۰ و ۳۰۰ دنیر براق می باشد.

نخ MELANGE
نخ MELANGE

اﻳﻦ ﻧﺦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف روﻛﺶ ﺻﻨﺪلی ، اﻟﺒﺴﻪ و ﺧﻮاب ﻓﺮش در ﺗﻨﻮع رﻧﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﺷﻮد

( Package dyeing) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻧﮓ کنی
( Package dyeing) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻧﮓ کنی

برای رنگرزی پلی استر از رنگینه های دیسپرس استفاده می شود. یکی از روشهای رنگرزی پلی استر فرایند رنگرزی با دمای بالا یا HT process می باشد.

TFOﻧﺦ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﺑﻪ روش
TFOﻧﺦ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﺑﻪ روش

نخهای پلی استر فیلامنتی جهت مصرف تار در پارچه های پرده ای و یا رومبلی باید در فرآیندی به نام تابندگی که در پارس نخ از روش two for one استفاده می شود

نخ های تکستچر شده پلی استر وپلی آمید ۶( PET & PA6 Draw Textured Yarn)
نخ های تکستچر شده پلی استر وپلی آمید ۶( PET & PA6 Draw Textured Yarn)

تکسچرایزینگ یکی از فرآیند هایی است که بر روی نخ فیلامنتی انجام می شود.