درباره ما

ﮔﺮوه ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﭘﺎرس

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دارای ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز از • ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻪ ﺧﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻧﺦ ﻫﺎی ﺗﻜﺴﭽﺮه ﺳﺎده ، ﻧﺦ ﻫﺎی رﻧﮕﻲ و ﺗﺎﺑﻴﺪه و واﺣﺪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرن ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اروﭘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺗﺎری ، و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺮده ای ، روﻣﻴﺰی ، روﺗﺨﺘﻲ ، ﻣﻠﺤﻔﻪ و روﻣﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.واﺣﺪ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اروﭘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ رﻧﮕﺮزی ، ﭼﺎپ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ، از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺖ.ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻪ واﺣﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎرس ﻧﺦ

در سال ۱۳۶۳در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵ هکتار در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳۰۰۰ تن اﻧﻮاع ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر نمود .  اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ راه اﻧﺪازی واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻜﺴﭽﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻧﮓ ﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﻛﺮد و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ( ، ﻧﺦ ﺗﺎﺑﻴﺪه Embroidery Yarn ( ، ﻧﺦ ﮔﻠﺪوزی ) Sewing thread ، ﻧﺦ دوﺧﺖ) KDKو ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺦ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ Air Covered Yarn، ﻧﺦ ﻛﺎور ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﺪﻛﺲ ) ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس ﻧﺦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺎر ﺗﻴﻤﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻬﺎی ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻛ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔ ﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.